Close

Co to jest prawo karne i jakie wyróżniamy jego rodzaje?

Jest to całość prawnych norm, które przy pomocy ukarania jako środka przymusu, który zawiera się w takich normach, ochrania wartości socjalne przed czynami groźnymi nazywanymi przestępstwami.
W rozumieniu karnego prawa wartość społeczna to życie, zdrowie, godność człowieka oraz jego majątek.

Czyn, który jest społecznie groźny jest to zachowanie, które pozostaje w ujemnej relacji do powszechnych wartości. Przewinienie jest to czyn człowieka, który jest zabroniony przez ustawę pod groźbą kary. Przestępstwa, które karane są przez prawo karne, to zbrodnie oraz występki. Wykroczenia są obok przestępstwa i nie działa na nie prawo karne. Prawo karne powinno być humanitarne w tego typu sposób, żeby wymagania stawiane przez to prawo były na miarę możliwości osoby ludzkiej. Wykorzystywane kary oraz zabezpieczające środki nie mogą być okrutne i nie mogą poniżać osoby karanej ani wyrządzać jemu zbędnej dolegliwości. Kara jest to konsekwencja popełnienia czynu, który zakazany jest przez rozporządzenia karne. Winowajca czynu zabronionego ponosi odpowiedzialność w takiej sytuacji, kiedy z popełnionego przestępstwa zrobić można jemu zarzut.
grafika

Autor: George Carter
Źródło: http://www.flickr.com
prawo karne

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
przepisy karne powinny opisywać przestępstwo maksymalnie dokładnie. Niedopuszczalne jest używanie przypuszczeń na niekorzyść osoby oskarżonej. Kara za przewinienie zdefiniowana musi być we wcześniej opublikowanej ustawie. Prawo (prawo handlowe) karne materialne, jest to zespół norm prawnych, które posiadają zakazy oraz nakazy określonego zachowania się w wypadku naruszenia tych norm. Materialne prawo karne, jest to dziedzina prawa określająca czyny, które są przestępstwami. Prawo karne skarbowe reguluje kwestię odpowiedzialności za wykroczenia oraz przestępstwa podatkowe. Zawarte jest w kodeksie karnym skarbowym z 1999 roku. Prawo karne wojskowe jest to prawo, które określa wykroczenia wojskowe.

Postępowanie z osobami nieletnimi jest to dziedzina prawa ściśle związana z prawem karnym, która uregulowana jest w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nie jest częścią prawa karnego, gdyż w sprawach nieletnich nie wykorzystuje się kar, tylko środki wykonawcze oraz poprawcze.
© 2023 Blog muzyczny, porady dla fanów muzyki - manowar.pl | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.